Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden goed door, voordat je je inschrijft!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Majella van Veen, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft uitsluitend online advies aan de cliënt.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Internetverbinding
Voor de online cursus van Doe Maar Gezond dient u te zorgen voor een computer, laptop of tablet en internetverbinding. Het e-mailadres dat de cliënt bij inschrijving gebruikt, wordt tijdens de gehele cursus toegepast.

Artikel 5: Tariefstelling
Het op de site vermelde tarief kan niet worden veranderd tijdens de duur van de cursus. Het tarief is inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient door middel van overschrijving voor aanvang van de cursus plaats te vinden. Zodra de gewichtsconsulent de inschrijving ontvangen heeft, ontvangt de cliënt per mail een factuur en is de cliënt verplicht het inschrijfgeld per direct te voldoen. Zodra Doe Maar Gezond de inschrijving en betaling voor de cursus heeft ontvangen is de deelname definitief en kan cliënt niet meer annuleren. (Deel)restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Indien de nota veertien dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de inschrijving als niet verzonden te beschouwen.

Artikel 8: Duur
De tijdsduur van de Module 1 beslaat maximaal 2 weken. De tijdsduur van Module 2 beslaat maximaal 2 weken. De tijdsduur van Module 3 beslaat maximaal 10 weken. Indien de cliënt de te maken opdrachten niet tijdig kan aanleveren bij de gewichtsconsulent, bestaat er een uitloop van maximaal twee weken. Daarna is de gewichtsconsulent gerechtigd losse consults te berekenen à vijfendertig euro per consult.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.